عاشقانه و خواندنی به وبلاگ من خوش آمدید. http://arameshe-kheyal.mihanblog.com 2019-09-16T11:40:08+01:00 text/html 2014-05-23T19:06:06+01:00 arameshe-kheyal.mihanblog.com فائزه بمیرم برای خودم... http://arameshe-kheyal.mihanblog.com/post/171 <div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-06-2/905e1f349c2733c277eafcf8ebc8bb74-425"></span><div class="activityListRow_maincontent"><div class="activityListRow_descr" style=""><div class="activityListRow_descr_content"><div class="activityListRow_body clearfix"><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix"><div id="body_5098417" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;"><div id="bodyIn_5098417" style="text-align:justify"><br><br><div align="center"><b><font color="#993399" size="3">براے دل خـــودم مے نویسم ...<br><br> براے دلتنگــے هایــم<br><br> براے دغدغــہ هاے خـــودم<br><br> براے شانہ اے کہ تکیہ گاهــم نیستــــ !<br><br> برای دلے کہ دلتنگم نیست ...<br><br> براے دستے کہ نوازشگــ ـــر زخـم هایم نیست ...<br><br> براے خودم مے نویســـم !<br><br> بمیـ ــرم براے خـ ـودم کہ اینقـــدر تنهاستـــ !.!.!.!</font></b></div> </div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2014-04-29T18:03:45+01:00 arameshe-kheyal.mihanblog.com فائزه خوبم... http://arameshe-kheyal.mihanblog.com/post/170 <div align="center"><span><br><br><br><br><br><br><br><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-02-3/1/6cf0b214f5cbd686ef977c6ec63d3961-425"></span></div><div class="activityListRow_maincontent" align="center"><div class="activityListRow_descr" style=""><div class="activityListRow_descr_content"><div class="activityListRow_body clearfix"><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix"><div id="body_9809632" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;"><div id="bodyIn_9809632" style="text-align:justify"><br><br><div align="center"><font size="4"><b><font color="#333399">خوبم …!<br> باور کنید …؛<br> اشک ها را ریخته ام …<br> غصه ها را خورده ام …؛<br> نبودن ها را شمرده ام …؛<br> این روزها که می گذرد …<br> خالی ام …؛<br> خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت …؛<br> و حتی از عشق …!<br> خالی ام از احساس </font></b></font>…</div><br></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2014-02-25T17:56:49+01:00 arameshe-kheyal.mihanblog.com فائزه اوج بدبختی http://arameshe-kheyal.mihanblog.com/post/169 <div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-02-21/17/ee9c773385c3cb80b276e1c5e7bfa4b6-425"><br></div><br><br><br><br><br><div align="center"><font color="#333399" size="4"><b>یه جایی هست تو زندگی که دلت گرفته </b></font><font color="#333399"><br><font size="4"><b> ولــــــــی ...</b></font><br><font size="4"><b> مجبوری بخندی و شاد باشی </b></font><br><font size="4"><b> بــــــــهش میگــــن اوج بــــــــــــــــدبختی...</b></font><br></font></div><br> text/html 2014-01-17T20:17:35+01:00 arameshe-kheyal.mihanblog.com فائزه بکارت http://arameshe-kheyal.mihanblog.com/post/168 <div align="center"><div id="body_9671263" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;"><div id="bodyIn_9671263" style="text-align:justify"><div align="center"><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-12-30/22/84f7910e79932b58b84a46a3dcaa856c-425" height="421" width="364"><br></div><br><div align="center"><b><font color="#3366FF" size="3">بکارت را درست بخوان...!!!<br><br> یک بار دیگر...!!!<br><br> این گونه برایت تفسیر کرده اند...!!!<br><br> یعنی...!!!<br><br> صاحبش بکاره تو می اید...!!!<br><br> چون هنوز این یکی را امتحان نکرده ای...!!!<br><br> اما وقتی بکارت را از او گرفتی دیگر بکاره تو نمی اید؟؟<br><br> چون دیگر امتحانش کرده ای...!!!<br><br> میروی سراغ دیگری که بکار تو بیاید...!!!<br><br> اینها افتخار نیست<br><br> اینها عقده های تو می باشند...!!!<br><br> راستی بدان یکی هست که بکارت رسیدگی کند!!!</font></b></div> </div></div></div>